ПРОБЕН ДОСТЪП ДО EBSCO

До 15 март 2017 г. от библиотеката имаме  достъп до най-голямата пълнотекстова академична база данни, съдържаща над 11 000 списания в пълен текст-  ACADEMIC SEARCH ULTIMATE .

Достъпът се осъществява на адрес:
http://search.ebscohost.com