Правила

Правила за обслужване на ползвателите в Библиотеката
при Филиала на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”- Смолян

Общи положения

1. Библиотеката е част от информационната система на Филиала на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и обслужва:

  • ,Учебно-педагогическата дейност, която се провежда във Филиала на ПУ;
  • Научно-изследователската дейност на преподавателския състав;
  • Обучението на студентите и докторантите;
  • Външни специалисти по съответните отрасли;
  • Други библиотеки от териториалната и отрасловата библиотечна система;
  • Националната библиотечна и информационна система.
  • С дейността си библиотеката подпомага обучението и научноизследователската дейност, следдипломното обучение, израстването на научния потенциал, използването на съвременни методи и средства за обучение, засилването на контактите между преподаватели и студенти и активизирането на студентите за самостоятелно творчество и работа с документите.

2. Всички лица ползват библиотеката безплатно, след като се регистрират в нея. За целта е необходимо да представят следните документи:
а. за студентите – заверена студентска книжка (при първоначално записване – и актуална снимка);
б. За останалите категории ползватели – лична карта и документ, с който да удостоверят, че са включени в персоналния състав на ПУ.
3. При промяна на адреса си читателят е длъжен в едноседмичен срок да съобщи новия такъв.
4. Лицата, които напускат длъжността си във Филиала на Пловдивския университет, както и всички абсолвенти, получават документите си само след представянето на служебна бележка от Библиотеката, че не дължат книги.
5. Строго се забранява повреждането на библиотечните документи, подчертаването на текстове, писането на бележки по полетата и прегъването или късане на страници.

II. Заемане на книги в читалните
6. Читалните на библиотеката са отворени за посещения от понеделник до петък от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до17.00 часа.
7. Всяка книга се дава въз основа на отделна заемна бележка.
8. Поръчки от подръчния фонд се изпълняват веднага, а за литература от книгохранилището – до 10 минути. Заемането на книги става до половин час преди затваряне на библиотеката.
9. Книгите от книгохранилището, ползвани в читалните, могат да се запазват по искане на читателите за срок до две седмици. Срокът за ползване може да бъде продължен при липса на заявка за същите книги от други читатели. Книгите от подръчния фонд не се запазват.
10. Забранява се изнасянето на заетите в читалните книги вън от читалните. Изключение се допуска само по преценка на библиотекаря обслужващ читалнята с цел ксерокопиране за срок не повече от два часа.
11. Забранява се внасянето в читалните на собствени книги, освен на такива, които липсват в библиотеката и съдържат формули, таблици, схеми, термини или други справочни материали, необходими за използването на заетите книги.
12. Забранява се влизането в читалните с чанти, палта и др.п.

III. Заемане на книги за домашно ползване
13. Право да получават книги за домашно ползване имат преподавателите, служителите и студентите на Филиала на Пловдивския университет. Всички останали категории читатели могат да ползват библиотечното имущество в читалните на библиотеката.
14. Студентите могат да заемат едновременно до 3 тома художествена литература със срок за ползване не повече от две седмици, а учебници и учебни помагала – необходимото им количество до успешно положен по програмата изпит, като за особено дефицитните учебници библиотекарят може да ограничи срока за ползване по своя преценка- до един месец.
15. Преподавателите и служителите имат право да ползват за домашен прочит едновременно не повече от тридесет книги със срок за ползване до една година.
*Заб. за т. 13, 14: Срокът за ползване на литература може да бъде продължен, ако не е постъпило искане за същото издание от други читатели. За продължаване на срока е необходимо да се представи книгата.
16. Не се дават за домашно ползване редки и ценни книги, справочници, периодични и продължаващи издания, ръкописи, дисертации, дипломни работи. Изключение се допуска само за периодични и продължаващи издания с цел ксерокопиране на части от тях за срок не повече от два часа.
17. Забранява се вземането от библиотеката на книги от едно лице за други лица, както и прехвърлянето на заетите книги на други лица, без регистрирането на книгите от библиотекарите.

IV. Санкции спрямо читателите, нарушили договора за ползване на библиотеката

18. Правилата за обслужване на читателите, Наредбата за запазване на библиотечните фондове и Законът за задълженията и договорите определят кои читатели се считат за нарушители на Договора за ползване на библиотеката и санкциите, на които те подлежат, независимо дали нарушенията са направени при заемане на библиотечни материали за дома или в читалня.
19. Читатели, които изнасят заетите в читалните книги извън библиотеката без разрешение на библиотекар, се лишават от право да ползват библиотеката до три месеца, а при повторно нарушение – завинаги.
20. При повреда или загуба на библиотечен материал той може да се замени с идентичен или с разрешение на библиотекаря, с друг, равностоен в информационно отношение. Като рядко изключение се допуска замяната на особено ценни библиотечни материали, които не могат да бъдат възстановени по друг начин, с подвързано ксерокопие.