Фондове

images-booksФонд КНИГИ
Най- голям дял от библиотечните документи, съставен от научна, учебна, научно- популярна, художествена литература. По- голямата част от нея (над 70 %) е разположена на свободен достъп в заемните и читалните зали; останалите се съхраняват в книгохранилищата. Притежаваме добри колекции в областите: педагогика и методика на обучение по различните учебни предмети в училище; история; природни науки; география; родно и чуждоезиково обучение.
Голяма част се заема за дома, друга част се ползва в читалните.
photoФонд ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Особено ценен за всяка университетска библиотека, съдържа сбирки от научна периодика, като текущата е на свободен достъп в читалните, а за предходните години се съхранява в книгохранилищата.
Съставна част на фонда са продължаващите издания – Годишници на Филиала, поредица Научни трудове на Пловдивския университет, Сборници с доклади от конференции на Филиала, Сборници от Студентски научни сесии, Годишници на Софийския университет – основно на Геолого-географски факултет, публикации на преподавателите в сборници на други научни форуми.
Ползват се в читалните на библиотеката.

T2eC16FkE9s4Z-URLBQ8sJCzvBg60_35   Фонд СПРАВОЧЕН
Състои се от общи и специализирани енциклопедии, справочници, речници (езикови, терминологични), статистически справочници.
Ползва се само в читалните на библиотеката.

Sharing-Too-Much-Information-On-Social-Networks   Фонд НЕКНИЖНИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Съдържа картографски материали, нотни издания, грамофонни плочи,CD, които допълват останалите фондове.
Ползват се в библиотеката и в процеса на обучение.